Hasoň stavinvest

Zpět

Obchodní podmínky

DODACÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Naše firma v obchodní činnosti úspěšně podniká už od roku 1992. Máme vlastní prodejnu v Uherském Brodě-Těšově 148. Zboží, které je vedeno skladem je ihned k odběru na naší prodejně. Na zboží, které není vedeno skladem se sepíše objednávka, která je vyřízena v nejkratším technicky možném termínu. Dodací lhůty jednotlivých objednávek se řídí dodacími lhůtami našich dodavatelů.

Objednávky

Objednávky na zboží přijímají všichni pracovníci prodejny. Každá objednávka musí být zaznamenána v písemné podobě a očíslována dle seznamu přijatých objednávek Tuto objednávku vystaví pracovník prodejny a předloží ji zákazníkovi k odsouhlasení a podpisu. Každá objednávka musí obsahovat:

 • číslo
 • datum vystavení
 • jméno, přesnou adresu a telefon odběratele
 • objednané zboží (sjednaný sortiment, jakost, množství)
 • dohodnutou cenu
 • dohodnutý termín dodání
 • způsob dopravy (v případě, že zákazník požaduje dovoz zboží, je nutné dle vzdálenosti dohodnout cenu za dopravu a zapsat přesnou adresu místa dodání)
 • podpis pracovníka, který objednávku vystavil - podpis objednatele

Objednávky, které byly doručeny poštou nebo přijaty v telefonické nebo e-mailové formě musí být přepsány do objednávkových formulářů včetně cenové relace a odeslány objednateli k podpisu. Teprve po potvrzení odběratelem je s nimi nakládáno jako s přijatými objednávkami.

Přijaté objednávky zpracovává pracovník obchodu, který objednávku přijal. Tento pracovník je povinen ihned poptávané zboží objednat u jednotlivých dodavatelů a na objednávku písemně vyznačit datum objednání zboží. Případné nejasnosti konzultuje s objednávajícím tak, aby nedošlo k záměně zboží či dodání zboží nesplňující požadavky zákazníka.

Pracovníci prodejny denně kontrolují stav přijatých objednávek pro sestavení vydaných objednávek a realizaci dodávek, aby nemohlo docházet ke zpoždění při vyřizování objednávek zákazníků. Za vyřízení vystavené objednávky odpovídá osoba, která objednávku sjednala. V případě pracovní neschopnosti či dovolené, odpovídá za vyřízení vystavených objednávek vedoucí prodejny. Pracovníci prodejny jsou povinni denně informovat majitele firmy o přijatých objednávkách.

Posouzení způsobilosti dodavatele

Požadavek zákazníka je obvykle konkrétně směřován na zboží s přesně specifikovanými vlastnostmi (katalogové a technické listy zboží, fyzické vzorky zboží apod.) konkrétního výrobce/dovozce s nimiž byl zákazník seznámen. Tzn., že ověření způsobilosti dodavatele pro plnění konkrétní dodávky se provede především ověřením termínu dodávky.

Ostatní kritéria pro plnění dodávky jsou sjednána všeobecně v dodavatelských smlouvách mezi dodavatelem a naší firmou (obvykle ročních či pro delší období uzavřených rámcových smlouvách nebo individuálně sjednaných smlouvách i pro jednotlivé dodávky) - ověříme podmínky smluv tak, aby zajišťovaly plnění požadavků objednávajícího zákazníka (především poskytované záruky, vydání prohlášení o shodě a certifikátů potřebných k použití zboží apod.).

Zajištění dopravních a manipulačních služeb pro zákazníka

Dopravní a manipulační služby pro zákazníka na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím zajišťuje prodavač ve spolupráci s majitelem firmy, se kterým předem konzultuje množstevní a časové možnosti zajištění dopravy.

Kupující je předem seznámen se všeobecnými podmínkami poskytnutí těchto služeb. Kupující musí před výkonem určit osobu přebírající náklad, přesné místo (ev. místa) vykládky a oznámit spojení pro případ sjednání změn v organizaci dopravy.

Reklamace

V případě reklamace zakoupeného zboží se může zákazník obrátit na libovolného pracovníka prodejny. Pracovník prodejny postupuje dle následujících pravidel:

 1. převezme od zákazníka a překontroluje záruční list na reklamované zboží (překontroluje zda je reklamované zboží ještě v záruční lhůtě)
 2. zákazník musí předložit doklad o prodeji zboží
 3. zjistí popis reklamované vady
 4. vypracuje reklamační protokol, který musí být očíslován a podepsán zákazníkem i pracovníkem, který protokol vypracoval
 5. provede písemnou reklamaci zboží u dodavatele a přiloží ji k reklamačnímu protokolu, v případě oprávněné reklamace se dohodne s dodavatelem na výměně zboží nebo vrácení peněz, příp.poskytnutí slevy tak, aby zákazník byl plně uspokojen
 6. s výsledkem reklamace seznámí zákazníka Za vyřízení reklamace odpovídá pracovník, který reklamaci přebírá a vypracovává reklamační protokol. V případě pracovní neschopnosti odpovědného pracovníka za vyřízení reklamace odpovídá vedoucí prodejny. V případě, nestandardních nebo mimořádných reklamací v konečné fázi rozhodne majitel firmy.

Neoprávněná reklamace

 • zboží je reklamováno po uplynutí záruční lhůty
 • k poškození došlo nehodou, živelnou pohromou nebo násilím
 • k poškození došlo znečištěním, přehřátím či nedbalým zacházením
 • k poškození došlo nevhodným použitím, neodbornou instalaci, instalací v rozporu s platnými normami ČSN nebo s technickými podmínkami
 • při vadách zjevných zaniká právo na uznání reklamace po uplynutí 30 dnů od převzetí zboží.

Osoba zodpovědná za vyřízení reklamace odešle reklamovaný materiál spolu s průvodním dopisem a vyjádřením zpět k zákazníkovi.

Záruční doba

Firma Ladislav Hasoň - STAVINVEST poskytuje standardně záruční dobu 24 měsíců od data expedice nebo poskytuje záruční lhůtu stanovenou jednotlivými výrobci.

Reklamační lhůty

Lhůta pro vyjádření se k reklamaci je do 30 dnů ode dne převzetí reklamace. Je v zájmu firmy vyřídit reklamaci v co nejkratší době k plné spokojenosti zákazníka..